Alles wat je altijd over de OR wilde weten maar nooit durfde vragen


Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad is een groep mensen die gekozen zijn als vertegenwoordigers van de werknemers in een organisatie. De OR-leden kunnen meebeslissen over belangrijke zaken die in een organisatie spelen. De aanwezigheid van een ondernemingsraad in bedrijven met meer dan 50 werknemers is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Die wet bepaalt alle rechten, bevoegdheden, plichten en verantwoordelijkheden van een ondernemingsraad.


Wat doet een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad is namens de werknemers de gesprekspartner van de werkgever. Bij MN wordt ‘de werkgever’ vertegenwoordigd door de directie. CEO Norbert Hoogers -‘bestuurder’ in OR-termen- is het vaste aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad. Meestal schuift HRM-directeur Dorien van Drunen aan bij de OR-tafel omdat onderwerpen vaak te maken hebben met personeelsbeleid. Alle deelnemers aan de OR-tafel voeren het gesprek op basis van gelijkwaardigheid.


Hoe lang duurt het lidmaatschap van de OR?

De leden van een ondernemingsraad trekken drie jaar met elkaar op. Na die drie jaar kunnen zittende leden zich opnieuw kandidaat stellen en krijgen ook andere medewerkers de gelegenheid om lid te worden. Daarvoor worden verkiezingen gehouden onder het personeel. Het kan voorkomen dat een OR-lid eerder vertrekt, bijvoorbeeld door een baan bij een ander bedrijf. De opengevallen plek wordt dan opgevuld door tussentijdse verkiezingen te houden.


Kan ik ook korter dan drie jaar OR-lid zijn?

Voor een goed ingewerkte OR is het natuurlijk het fijnst als alle leden hun termijn afmaken. Zou je wel OR-lid willen worden maar zie je op tegen die drie jaar? Je kunt je dan toch kandidaat stellen, zolang je van tevoren duidelijk maakt naar je collega’s dat je een kortere zittingsperiode wilt.


Hoeveel leden heeft de OR van MN?

De OR bij MN bestaat uit 13 leden. Dat aantal maakt diversiteit mogelijk, want de OR heeft leden nodig uit alle onderdelen van de organisatie, van alle leeftijden en met meer en minder werkervaring.


Heb ik als OR-lid ontslagbescherming?

Bij wet is geregeld dat je niet ontslagen mag worden om het werk dat je als OR-lid doet. Deze bescherming geldt ook voor collega’s die zich kandidaat hebben gesteld en niet gekozen zijn. Echter: je bent niet beschermd tegen ontslag als gevolg van reorganisaties.


Moet ik lid zijn van een vakbond?

Nee, een OR-lid hoeft geen vakbondslid te zijn. Er zijn wel bepaalde situaties zoals cao-onderhandelingen waarin je als OR-lid mogelijk te maken hebt met vakbondsvertegenwoordigers.


Moet mijn manager toestemming geven als ik OR-lid wil worden?

Formeel is dat niet nodig maar voor jullie werkrelatie en voor je team is het beter dat je dit samen bespreekt van tevoren: krijg je voldoende de ruimte om je werk als OR-lid te kunnen doen? Hoe kunnen taken die eventueel blijven liggen in de tijd dat jij OR-werk doet worden opgevangen in het team? Dat kun je beter van tevoren geregeld hebben.Hoeveel tijd mag ik besteden aan de OR?

Je hebt als OR-lid recht op vier uur per week om te besteden aan OR-werk. Alle afspraken worden gepland binnen de normale werktijden bij MN.


Hoe kan ik me voorbereiden op het OR-werk?

Een nieuwe OR begint met een starttraining van twee dagen waarin de leden wegwijs worden gemaakt. Je leert hoe een OR werkt, welke rechten en plichten je hebt, hoe je samen een dossier aanpakt.


Heb ik een specifieke opleiding of ervaring nodig om lid te worden van de OR?

Nee, iedereen die bij MN werkt en tenminste twaalf maanden in dienst is mag OR-lid worden. In dienst betekent hier: een vast dienstverband hebben of een tijdelijk contract met uitzicht op vast.


Hoe werken de verkiezingen?

De eerste stap is het vinden van voldoende kandidaten voor de OR. Er zijn er 13 nodig. MN’ers kunnen zich aanmelden als kandidaat tot 16 maart 2020. Dan wordt gekeken hoeveel kandidaten zich hebben aangemeld. Zijn dat er 13 of minder, dan worden zij automatisch OR-lid vanaf 1 mei 2020. Zijn er meer kandidaten dan plekken, dan houdt de OR verkiezingen onder het personeel.


Wat is de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. In de WOR zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad vastgelegd. De belangrijkste zijn:


Het recht op overleg

  • Minstens 2 x per jaar wordt de gang van zaken in de onderneming besproken en de eventuele belangrijke plannen en/of veranderingen.


Het recht op informatie

  • Een OR heeft recht op alle informatie die een OR nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren.
  • Financiële, bedrijfseconomische en organisatorische informatie is van belang voor de OR. De bestuurder moet de OR hier tenminste 2 x per jaar over te informeren.


Advies- en instemmingsrecht

  • De bestuurder moet de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen op tijd aan de OR voorleggen zodat de OR er nog invloed op kan uitoefenen en kan adviseren of instemmen.

Bij welke onderwerpen was de OR van MN betrokken?

Bekijk voor een overzicht van recente onderwerpen het OR Jaarverslag 2018-2019. Hierin vertellen OR-leden over de opmerkelijkste dossiers waar de OR over geraadpleegd is.


Staat jouw vraag er niet bij?

Loop langs bij de ambtelijk secretarissen van de OR, Miranda Paping of Chantal Koldenhof. Je kunt ze meestal vinden op kamer 6.21. Je kunt ook een van de huidige OR-leden aanspreken of je vraag sturen naar Mailbox Verkiezingen OR.