Voorwoord

Het jaarverslag 2018 is het zeventigste van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

J.P.M. Brocken, voorzitter namens de werknemers (links)

K.B. van Popta,voorzitter namens de werkgevers (rechts)


Een jaar waarin er bijzonder veel aandacht was voor de onderhandelingen over een ander pensioencontract. Een ander contract waarbij, als het aan PMT is, de belangrijkste risico’s gedeeld blijven worden en we zo kunnen blijven zorgen voor een goede pensioenvoorziening voor alle deelnemers. Met dit doel is PMT tenslotte op 19 januari 1948 opgericht.


PMT heeft in de loop der jaren veranderingen gekend, maar het doel, zorgen voor de pensioenvoorziening voor mensen in de Metaal en Techniek, is onveranderd. PMT staat nog steeds voor de pensioenvoorziening van meer dan 1,3 miljoen mensen. De wijze waarop PMT zorgt voor die pensioenvoorziening is verankerd in de ambities van het fonds.


PMT heeft in 2018 zeven bestuurswisselingen gekend, waaronder een nieuwe werknemersvoorzitter, Jos Brocken. Er is ook een nieuwe samenstelling van het verantwoordingsorgaan. In april 2018 zijn hiervoor verkiezingen gehouden.


PMT heeft zich in 2018 actief gemengd in het politieke- en publieke debat over een nieuw pensioenakkoord. PMT wil graag een contract dat past bij de sector Metaal en Techniek, waarbij stabiliteit en solidariteit hoog in het vaandel staan en aandacht is voor mensen met een zwaar beroep.

PMT erkent de noodzaak voor hervorming van het pensioenstelsel en is van mening dat pensioenfondsen zich aan de (strenge) regels moeten houden. Tegelijkertijd vindt PMT dat de regels inmiddels zo knellend zijn geworden, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat zij beschermd worden.


De financiële positie van PMT wordt sterk bepaald door de rekenrente en het rendement. De rekenrente is dominant voor de verplichtingen van het pensioenfonds en rendement is bepalend voor het vermogen van het fonds. PMT heeft geen invloed op de rekenrente die het fonds moet gebruiken om de verplichtingen te berekenen. Bij de rendementen zijn wij afhankelijk van de marktontwikkelingen. PMT heeft in de afgelopen jaren goede rendementen behaald. Het beleggingsbeleid van PMT heeft ervoor gezorgd dat het belegd vermogen van PMT is gestegen van ruim € 28 miljard in 2008 naar ruim € 72 miljard in 2018. Voor iedere € 100 pensioen, die PMT de komende 70 jaar moet uitkeren, is gemiddeld over 2018 méér dan € 100 in kas. Om onder deze omstandigheden de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in. PMT vindt het ook daarom tijd voor nieuwe afspraken.


In 2018 zette PMT een belangrijke stap in verantwoord beleggen. Vanaf december 2018 heeft PMT een nieuwe aandelenportefeuille met louter maar aandelen van solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en laten. Deze ondernemingen zitten ook in de sectoren die passen bij de achterban van PMT. De nieuwe beleggingsportefeuille is samengesteld op basis van de mening van de deelnemer. Hoe scoort een bedrijf op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur en uiteindelijk; hoe staat het bedrijf er financieel voor op de langere termijn.


VOORUITBLIK

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om het volwassenheidsniveau van het risicomanagement van PMT verder te verhogen. In 2019 zullen in dat kader meerdere workshops plaatsvinden die door bestuur en commissies via Risico Self Assessments (RSA) worden uitgevoerd.


PMT is voor de uitvoering van de pensioenregeling in sterke mate afhankelijk van uitvoeringsorganisatie MN. In 2107 werd duidelijk, dat op een aantal vlakken vernieuwing van processen en systemen bij MN nodig is, om klaar te zijn voor grootschalige veranderingen. In 2018 heeft PMT samen met PME de uitvoering van het project pensioenadministratie scherp gemonitord. Deze betrokkenheid wordt in 2019 onverminderd voortgezet.


In 2018 zijn PMT en PME gestart met een intensievere samenwerking van de bestuursbureaus op verschillende thema’s. In 2019 wordt de intensivering van die samenwerking voortgezet, teneinde een toekomstbestendige uitvoering van de pensioenregeling te realiseren.


PMT hoopt dat het kabinet en sociale partners in 2019 alsnog tot een akkoord zullen komen, dat past bij de deelnemer van PMT. Tot die tijd gelden de huidige regels, daar handelt PMT dan ook naar. PMT vindt wél dat het goed zou zijn als er eerst duidelijkheid is over de regels van het nieuwe stelsel, de transitie naar het nieuwe stelsel en de mogelijke kosten van die transitie, alvorens er een besluit wordt genomen of en in welke mate een verlaging van de opgebouwde aanspraken en uitkeringen nodig is. Want een nieuw pensioenstelsel zal weinig waardering ontvangen als dit wordt ingeleid door een verlaging van de pensioenen.


Rijswijk, 6 mei 2019


Het bestuur

J.P.M. Brocken, voorzitter namens de werknemers

K.B. van Popta, voorzitter namens de werkgevers